Tag Archives: Eritrean Traitors

ሕሉቕ ኣውዲቑ ነይሓንቕ ፡ ዕሩቕ ከዲኑ ነየማሙቕ ፡ ተጻባእቲ ኤርትራ ኣብ መድረኽ እንክቃልዑ! (3ይ ክፋል)

Eritrea
ህዝቢ ኤርትራ ክፈልጦ ዘለዎ ሓቅታት

ግዱሳት ተጸናጸንቲ እከይ ውዲታት

ብ’ዚ ሳልሳይ ክፋል መቐጸልታ ጽሑፍና ፡ ህዝቢ ኤርትራ ክፈልጦ ንዘለዎ ሓቅታት ከምቲ ልሙድ ክንጋልህ ኢና። ኣብ’ዚ ከም ፍሉይ ሕታም ጌርና እነቕርቦ ዘለና ናይ ምቅላዕን ምግላጽን ጽሑፍ፡ ህዝቢ ኤርትራን መሪሕ ውድቡ ህዝባዊ ግምባር ሓርነት ኤርትራን፡ ካብ ቅድሚ ነጻነት ኣትሒዞም ዝሓልፍዎ ዝነበሩ ኩነት፡ ኣብ’ዚ ሕጂ እዋን’ውን፡ ህዝብን መንግስትን ሃገርን ኤርትራ ዝሰግርዎ ዘለዉ ኩርዃህ፡ እንታይ ይመስል? ጥራይ ዘይኮነ፡ ውዲታቶምን ኩሉ ናይ ጠነግ ምትእስሳራቶምን፡ ብውሽጥን ብግዳምን ንዘለዎም ናይ ገመድ ርክባትን ነዚ ገመድ እዚ ንምብንጣስ፡ ህዝቢ ኤርትራ ይሓልፎ ንዘሎ ጽንኩርነትን፡ ኪኖ እቲ ናይ ደቂቕ፡ ዝደቐቐ ጉዳያት ኣመልኪትና፡ ናብ ህዝቢ ኤርትራ ከነቅርብ ኢና።

ኣብ ኣቀራርባና ምስ ህልዊ ኩነታት ብምትሕሓዝ’ውን እነቕርቦ ስለ ዘለና፡ ምትሕውዋስ ዝመስል ክስተት ከጋጥም ዝኽእል’ኳ እንተኾነ፡ እቲ ናይ ተጻብኦ ጠነጋት ክሳብ ኩሉ ኣላሽ ኢሉ ዘይተበናጠሰ፡ ምስቲ ዋሕዚ ጽሑፍ ብምትሕሓዝ ነቲ ሓቂ ክትግንዘብዎ ዘነጽር ጽሑፍ ብምዃኑ፡ ምስቲ ዝቕጽል ክፍላት ከተተሓሓዝዎ ከም ዘለኩም ኢና እንመክር። Continue reading ሕሉቕ ኣውዲቑ ነይሓንቕ ፡ ዕሩቕ ከዲኑ ነየማሙቕ ፡ ተጻባእቲ ኤርትራ ኣብ መድረኽ እንክቃልዑ! (3ይ ክፋል)

ሃገርና ኤርትራ ምስሊ ናይቶም ትሽዓተ ብሄራታ እያ!

ኣንቱም ከዳዓት እንታይ ረብሓ ስለ ዘለኩም ኢኹም ኣብታ ሃገርና ዘዕነወትን ንህዝብና ግዳይ ስደትን ሞትን ህልቂትን ዝገበረት ኢትዮጵያ ኣብ ጎድና ተሰሊፍኩም ሃገር ንምጥፋእ ትጓየዩ ዘለኹም?

ተስፋማርያም ሓጎስ

ገር ማለት ንስኻ ማለት እኳዩ ! ሃገር እታ ንስኻ ካብ ማህጸን ኣዴኻ ውጽእ ምስ በልካ ናይ መጀመርያ ኣየር ዘተንፈስካላ ፣ ዕትብትኻ ዝተቐብረትላ እያ ። ኣዴኻ እታ መሬት ዝሃበታ እናበልዐት ንስኻ ጡባ እናጠቦኻ ዝዓበኻላ እኮ ንሳ እያ እታ ሃገር። እወ ንሳ እያ እታ ንስኻ ገና ፍሑኽ ፍሑኽ ክትብል ምስ ጀመርካ ሓመዳ እናለሓስካ ዝዓበኻላ ፣ ታተ ጀሚርካ ምጉያይ ምስ ጀመርካ ከም ብተይ እናዓንደርካ ዝዓበኻላ ንሳያ እታ ሃገር ። እታ ሃገር እታ ምስልኻ ዝኾነት ብትምህርቲ ተኮስኲስካ ዝዓበኻላ መሬት ንሳ እያ እታ ሃገር ። ኤርትራ ንሳ እያ እታ ቅድስቲ ምስልና ምስሊ ናይቶም ትሽዓተ ብሄራት ።

ኤርትራ ብዓመጽቲ መሰላ ተገፊፉ ምስ ተጎብጠት ኩሎም እዞም ትሽዓተ ብሄራት ትግርኛ ትግረ ዓፋር ሳሆ ኩናማ ናራ ሕዳረብ ብሌን ራሻይዳ ብዘይ ጻውዒት ደሞም ኣፍሲሶም ነጻ ንምውጻእ ሴፎምን ጉራዴኦም መዚዞም ናብ መኣዲ ቃልሲ ፣ ናብቲ ገደል ናብቲ ሰብ ፍጡር ወዲ ኣዳም ብሓዊ ዝልብለበሉ ቅንጣብ ምቁር ህይወት ዘይትርእየሉ ዝተሰለፉ ። እቲ ቀንዲ ናብዚ መሪር ናብራ ገድሊ ዘሰለፎም ሃገር ማለት ንሳቶም ፣ ንሳቶም ማለት ድማ ሃገር ስለ ዝኾኑ እዩ ። ምስሎም ስለ ዝኾነት ። Continue reading ሃገርና ኤርትራ ምስሊ ናይቶም ትሽዓተ ብሄራታ እያ!

Can the Chalabis of Eritrea Learn from the Chalabi of Iraq?

One common trait among these so called “Eritrean Chalabis” is that they are gamblers that gamble with everything Eritrea’s. They have less to do with bettering the country and our people but sleepless to give Ethiopia what it couldn’t achieve in the battle ground …. and the Court.

By Abel Kebedom,

Chalabi was blinded by his zealous ambition to be the president of Iraq and hatred to Saddam Hussein. Hence his wild ambition for power and extreme hatred did not allow him to see the consequences of his actions to the Iraqi people. He did not have time to analyze the potential scenarios that may emerge after the fall of Saddam Hussein.

As an Iraqi, he should have analyzed the fault lines in the Iraqi society and the ambition of its neighbors. For that matter any sane citizen would have understood the dangers of the grievances of the Shia over Sunnis, the grievance of Kurds over Sunnis, the political and territorial ambitions of neighboring Iran and the rivalry between Sunnis and Shiites in the wider region. However Ahmed Chalabi, blinded by personal ambition and extreme hatred, did not have the time to think about those important issues. Continue reading Can the Chalabis of Eritrea Learn from the Chalabi of Iraq?

ተኣኪብካ ገዛኻ ትሃንጽ እምበር ገዛኻ ከተፍርስዶ ትእከብ!

ተካል ውላድ መጕሃይ ዘመዱ ሕማቕ ዜጋ መባላሸዊ ዓዱ ። ነዞም ከዳዓት ነኸስቲ ጡብ ኣዲኦም ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ ንጠንቀቐሎም ።

ተስፋማርያም ሓጎስ:

ብ ታሪኽ ኤርትራ ንድሕሪት ምልስ ኢልና መዛግብቲ ታሪኽ ምስ እንፍትሽ ሓደ ፍልይ ዝበለ ነገር ነንብብ። ንሱ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ብዝተፈላለዩ ወረርቲ ሓይልታት ማእለያ ዘይብሎም ግፍዕታት ይወርዶ ምንባሩን ፣ ይኹን እምበር ኣሜን ኢሉ ንመግዛእቲ ዘይቅበልን ጭራሽ ዘይምብርከክ ህዝቢ ምዃኑ ንርዳእ። ህዝቢ ኤርትራ ምእንቲ ነጻነቱን ክብረቱን ሓያል መኸተ ዘካየደን ረዚን መስዋእቲ ዝኸፈለን ሓርበኛ ህዝቢ እዩ ።

ኣብ ሃገርና ኤርትራ ኣብ ገማግም ባሕሪ መግዛእቲ ቱርኪ ንነዊሕ ዓመታት ይግዛእ እምበር ካብ ግብሪ ምእካብን ምምሕዳርን ሓሊፉ ኣብ መንጎ እቲ ህዝቢ ሰፊሩ ባህሉን ቋንቍኡን ከተኣታቱን መሬት ክወስድን ግን ኣይከኣለን። እዚ ጸሊኡ ዘይኮነስ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ መንጎኡ ከስፍሮ ከም ዘይክእል ስለ ዝፈለጠ እዩ። Continue reading ተኣኪብካ ገዛኻ ትሃንጽ እምበር ገዛኻ ከተፍርስዶ ትእከብ!

ንሓዋሩ ዘጣዕስ ተግባራት ካብ ምፍጻም ንቆጠብ!

ጽባሕ ብሕማቕ ታሪኽ ከይንዝከር፡ ሎሚ ጽቡቕ ታሪኽ ንስራሕ። ጽቡቕ ይኹን ሕማቕ ታሪኽ ነባሪ ስለ ዝኾነ ንደቕና ደቂ ጽቡቕ ሰራሒ ታሪኽ ከም ዝበሃሉ ድእምበር፣ ዸቂ በዓል ሕማቕ ታሪኽ ከም ዝበሃሉ ኣይንግበር። ኩላትና “ኤርትራውያን” ካብ ቅርሕንቲ ተበጊስና፡ ዘይወጽእ ጣዕሳ ካብ ምፍጻም ድማ ንቆጠብ።

ብ ገብረንጉስ መስመር

ላእቲ ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ብዙሕ ዓመታትት ዝወሰድን፣ ብዙሕ መስዋእትነት ዝተኸፍሎ ነጻነትና ንክጉዕጹጹ ዝተፈላለየ እከይ ተግባራት ካብ ምግባር ጌና ኣይተዓገሱን ዘለዉ። መእተዊ ዝኾኖም ነቓዕ ስለ ዝሰኣኑ እቲ ሕጂ ዝወስዱዎ ዘለዉ ምርጫ ሃሱሳት ደቂ ሃገር ከም መሳርሒ ተጠቒምካ ንህዝብና ብወገንን ዓለትን ክምዝበታተንን፣ ንሰላም ሃገርናን ህዝብናን ከምዝዝረግ ምግባርን’ዩ።

እቶም ነዚ ዝህንዱሱ ዘለዉ ሓያላን መንግስታት ብዓቢኡ ከኣ መንግስቲ ኣሜሪካ ንጃንዳ ወያኔ ከም ቀዳማይ መሳርሒ ብምዕሳብ መንግቲ ኤርትራ ገምጢልካ ንዕኦም ዝምእዘዝ ባምቡላዊ መንግስቲ ንምቛም ምዃኑ ባዕሎም ኣንዳዕዲዖም ዝዛረቡሉ ዘለዉ ጉዳይ እዩ። መንግስቲ ምቕያር ዘይምቕያር ንህዝቢ ኤርትራ ዝምልከት ጉዳይ ድኣምበር ንኻልእ መንግስታት ይኹን ሃገራት ዝምልከት ኣይኮነን። Continue reading ንሓዋሩ ዘጣዕስ ተግባራት ካብ ምፍጻም ንቆጠብ!

The Hypocrisy of Dutch Democracy

“We are not worried about the poor dog who is barking, as we are commanding its master to keep its leash tight or else” – Minister Ali Abdu

By Gebre Fessehazion,

When the war broke out  between Eritrea and Ethiopia in May 1998, more than 80 thousand of Eritreans have been deported from Ethiopia, and the Ethiopian government’s main reason was because “they didn’t like the color of our eyes“.

But I never thought such similar version of action would happen in the Netherlands. The Eritrean-Dutch citizens were deprived from their basic rights of holding their annual Festival. What a typical hypocrisy of Dutch democracy.  Continue reading The Hypocrisy of Dutch Democracy