Tag Archives: Independent Eritrea

Freedom Comes Neither Free Nor Cheap

A Tribute to the Eritrean Martyrs Day
A Tribute to Eritrean Martyrs. (Photo: G.M.A VisAfric | Ghideon Musa Aron)

BY HAILE HABTEGABER

The 20th of June is one of the sanctified dates in Eritrea’s annual national holiday calendar. It is a day when we venerate and pay tribute to our martyrs for the most precious gift they gave us – a free and sovereign Red Sea state called Eritrea. Continue reading Freedom Comes Neither Free Nor Cheap

ስርዓት ወያነን ኣሳሰይቶምን ሕጂኸ ናበይ

ሎሚ ኣብ ወጻእ ስለ ዝሰፈርካ ነቲ ከቢድ መስዋቲ ዝተኸፍለሉ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራን ዕላምኡን ንስለ ሃልክን ጸይቅን ክትብል እንጌራ ልማኖ ከይተርፈካ ከተቋናጽብ ምፍታን ኣይግድን፡፡ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወጻእን ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ኢድን ጓንትን ኮይኑ ንጽባሕ ዘየጣዕስ ታሪኽ ክሰርሕን ንጸላእቱ ብግቡእ ከለልን ይግባእ፡፡

ሕድሩ ዑቕባትንሳኤ:

ታ ኩሉ ጠማቲኣ ዝኾነት ውቅብቲ ኣፍሪቃዊት ኤርትራ ፡ ድሮ ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ብዙሕ ማሕለኻታት እዩ ተጻዊዱላ፡፡ ህዝቢ ኤርትራ ዘሕለፎ ናይ ሰላሳ ዓመታት መሪር መስዋእቲ ፡ ሳላ እቶም ኣብ ከርሳ ሰፊሮም ዘለዎ ጀጋኑ ሰማእታት ፡ ካብ መግዛእታዊ ኣርዑት ተገላጊሉ ምስታ ግሎባዊት ዓለምና ክጽንበር ኪኢሉ፡፡ ህዝቢ ኤርትራ ንኹሉ ጸገማት መግዛእቲ በዲሁ ነታ ተወሊዱ ዝዓበየላን ፡ ተማሂሩ ዝማዕበለላን ፡ ሓሪሱ ዘፍረየላን እንኮ ፍትውቲ ሃገሩ ልኡላውነታ ኣረጋጊጹ፡፡ እፎይታ ረኺቡ ሃገሩ ከማዕብል ድማ ኣብ ዳግመ ህንጻ ተጸሚዱ፡፡

እንተኾነ ግን ጸላእትና ማንታ ኣተሓሳስባ ተኾልኪሎም መጺኦም ድሮ ቅድሚ ናጽነት ጀሚሮም ህዝቢ ኤርትራ እታ ዝፈትዋ ክብርቲ ሃገሩ ንከይውንን ወጢኖሞ ዝነበሩ እከይ ተግባራት ክፍጽሙ እዮም ተዓጢቖም፡፡ ድሕሪ ናጽነት እዚ ዘይብሃል እከይ መጻወድያታት ኣዳልዮም ንሓድነት ህዝቢ ኤርትራን ክፈናጭሉን ፡ ታሪኽ ሓርበኛታት ከናሽዉን ፡ ነቲ ክቡርን ዘይድፈርን ብብእዋኑ ከም ብሩር እናተወለዐ ዝምዕብል ዘሎ ባህሊ ህዝቢ ኤርትራ ከቋናጽቡን እዮም ተራእዮም፡፡ Continue reading ስርዓት ወያነን ኣሳሰይቶምን ሕጂኸ ናበይ

ዓድኻን ኣዴኻን መተካእታ የብለንን

ኦ መንእሰይ ኤርትራ! ሃገር ከም ወላዲት ኣደ መተካእታ የብላን ። ብናይ ሓሶት ተስፋታትን መብጽዓታትን ነታ ትማል ብደምካ ተኸላኺልካ ዘውሓስካያ ናጻ ሃገርካ ገዲፍካ ከምትስደድ ተጌርካ። ንእንጌራ ልማኖ ክትብል መንግስትካን ሃገርናን ከተጸልምን ከተካፍእን ተገዲድካ። ኣዴኻን ሃገርካን እኮ ሓንቲ እየን። ነዴኻ ፈቲኻ ሃገርካ ክትጸልእ ኣይትኽእልን ኢኻ። ብሃገርካ ዝመጸ ብነብስኻ ከምዝመጸ። ሕጂ ግን ይኣክል! መሳርሒ ቀተልቲ ኣዴኻን ኣብረስቲ ሃገርካን ካብ ምዃን ነብስኻ ኣቕብ።

ተስፋማርያም ሓጎስ

ኾነ ፍጡር ሓንቲ ኣደ እያ ዘላቶ ። ኣደ ንውሉዳ ኣብ ማህጸና ተከናኺና ክሳብ ዕለት ትውልዱ ትከናኸኖ ብሰላም ካብ ማህጸና ወጺኡ ኣብ ሑቝፋ ጌራ ብጡባ እናዓንገለት ከተዕብዮ ከኣ ትምነ እሞ ምስ ተወልደ ነቲ ዘጓነፋ ጻዕርን ቃንዛን ኣብ ካልኢት ዘይትመልእ ግዜ ናብ ሰሓቕን ታሕጓስን ቀይራ ኣብ ኣፍ ልባ ሕቝፍ ተብሎ። ኣብ ዓለም ክሳብ ዘላ ከኣ ኩሉ ሓሳባታን ትምኒታን ብዛዕባ ውሉዳ እዩ። ኣብ ግዜ ህጻንነቱ ርስሓቱ ጸሪጋ ፡ ኣጥብያ ክትሰርሕ ኣብ ዝባና ክትጽሂ ኣብ ዝባና ክትዓጽድ ኣብ ዝባና ሓዚላ ተከናኺና ተዕብዮ ዝኾነ ሕማቕ ከየጋጥሞ ቅድሜኻ ይስጥሓኒ እናበለት ኣብ ክንድኡ እናተበጀውት ተዕብዮ። ገጹ ከይረኣየት እንተውዒላ እንታይ ኮን ኮይኑ ይኸውን ክትብል ብሻቕሎት ትጽበ ምጽእ ምስ በለ በቲ ብሩ ገጻ ብታሕጓስ ትቕበሎ። ንሳ ዕድመ ደፊኣ ከላ እሞ ውሉዳ ኣብ ባዕዲ ሃገር እንተልዩ ለይቲ ምስ መዓልቲ ወደይ/ጓለይ ደሓን ደኾን ይህልዉ ? በሊዖም ደኾን ይኾኑ ? ክትብል ለይቲ ምስ መዓልቲ ብእኦም ክትሓስብን ቤት ጸሎት /ቤተ ክርስትያን/መስጊድ ከይዳ ከኣ ንድሕነት ውላዳ ትጽሊ። በዚ እዩ ከኣ ዝኾነ ፍጡር ንኣደ ልዕሊ ዝኾነ ዘፍቅራን ዝፈትዋን ። እዛ ኣደ እዚኣ ንዓኣ ዝትክእ ፍጹም የሎን ። እዚ ባህርያት ናይ ኣደ ኣብቶም እንስሳ ውን ልክዕ ከምኡ እዩ። Continue reading ዓድኻን ኣዴኻን መተካእታ የብለንን

ንሕናን መሬትናን

ኣብ ዓለም ብኽብሩ ልዕሊ መሬት ልዕሊ ሃገር ዝስራዕ ዋላ ሓደ ነገር የለን። እታ ህላዌና እውን እንተኾነት ድሕሪ እታ መሬት ወይ ሃገር እያ እትስራዕ፡፡ ኣዴኻን ሃገርካን መተካእታ የብለንን ፡ ኣዲኡን ሃገሩን ኣሕሊፉ ዝህብ ውላድ ድማ ኣይወለድ።

ተስፋማርያም ሓጎስ

ብዛ እንነብረላ ፕላኔት ሸውዓተ ኣህጉር ኣለዋ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣህጉር ዘለዉ ናይ ገዛ ይኹኑ ናይ በረኻ እንስሳታት ኣለዉ። ከም ኣብነት ኣብ ደቡብ ኣሜርካ ኣግማልን ኣብ ኣፍሪቃን እስያን ዘለዋ ብቕርጸን ይኹን ብእቃውመአን በበይነን እየን እዜን ነናተን ዝነብራሉ ከባቢ ( Habitat) ኣንበሳ ኣብ ኣፍሪቃ፡ ነብሪ ኣብ እስያ ካንጋሮ ኣብ ኣውስትራልያ ከም ኣብነት ክንወስድ ንኽእል።

ደቂ ሰባት ውን ኣብ ኣህጉር ይኹን ኣብ ሃገር ወይ ኣብ ዓዲ ነናቶም መበቆላዊ ቦታ ኣለዎም። ስለዚ ደቂ ሰባት ናትና እንብላ ዝተወለድናላ ካብ ከርሳ ተመጊብና እንዓብየላ፡ ወሊድና ውላድና እነዕብየላ ምስ ሞትና ከኣ እንቕበረላ መበቆል ዓዲ ኣለትና። እዛ ዓዲ እዚኣ ምስ ትንፋስና ዝተኣሳሰረት እያ ስድሪ ካብኣ ውን ኣማሕሊፍና ኣይንህብን ኣድላዪ እንተኾይኑ ህይወት ንኸፍለላ። Continue reading ንሕናን መሬትናን

ERITREA: No Weapon Can Defeat a People Decided to be Free

“…The birth of the State of Eritrea was not a miracle but rather the product of “wisdom and foresight” by patriots who abided by a transition process that led to a non-violent process of Eritrea’s independence…”- US diplomat Mark Baas

By Sophia Tesfamariam,

ERITREA’S Independence came in 1991 when the Eritrean People’s Liberation Front’s (EPLF) army rolled into Asmara, the Eritrean capital, ending the 30-yr armed struggle for independence. Eritrea’s independence was accepted by the US led international community with great reluctance, and for the last 24 years, there have been several attempts to thwart Eritrea’s independence, violate her sovereignty and disrupt Eritrea’s nation building process. In addition to a sustained and concerted effort to distort the unparalleled history of the Eritrean People’s Liberation Front (EPLF), now the Peoples Front for Democracy and Justice (PFDJ) and misrepresenting Eritrea’s national identity-Eritreanism has come under relentless attack.  Continue reading ERITREA: No Weapon Can Defeat a People Decided to be Free

The Eritrean Narrative is Pure, Earned and Priceless

Our detractors tried everything under the sun to re-write our history including the history of our independence struggle with their own skewed narratives. That can and will never be the narrative because Eritrean narrative is pure, unsaleable and independent. Besides, the Eritrean population today is much more conscious, politically astute and media savvy with the ability to write and rewrite its own narrative and destiny.

By Amanuel Biedemariam,

ERITREA possesses a unique narrative cultivated over decades paid-for with dear life of thousands of Eritreans. Eritrea is, in a way, lucky to have gone through a tough struggle that paved ways for narratives that clearly define and distinguish her apart from the rest. These narratives, based on principles, values and hard earned experiences are guiding Eritrea through some tumultuous times that have consumed many nations once-considered invincible.

In a nut shell, Eritrea is a self-reliant, social justice oriented, hardworking conscious nation willing to pay the price to ensure independence. Eritrea is a proven country through and through. Eritrea is a nation that believes on equality. Eritrea possesses values that are selfless and incorruptible. The attitude and personality of the people is glazed with unparalleled humbleness unseen in the saintliest of places. Modesty is pervasive from the president on to the average person. The order in the society is based on respect where elders are given priority; they are revered, treated with utmost dignity and respect. Continue reading The Eritrean Narrative is Pure, Earned and Priceless