Tag Archives: Kesete Teame

ክትራ ብቐትሪ ሽፍትነት ጎደቦ፡ ምስ ተሓዝለ ዝሓጽር ድንኪ (Part-V)

ከሰተ ጠዓመ ኣኮሎም (ወጅሀይ)፡ ከመይ ኢሉ ካብ ቤት ማእሰርቲ ናጻ ክልቀቕ ክእሊ? መርትዖ ቤት ፍርዲ ሰነድ ሒዝና ቀሪብና ኣሎና
ከሰተ ጠዓመ ኣኮሎም (ወጅሀይ)፡ ከመይ ኢሉ ካብ ቤት ማእሰርቲ ናጻ ክልቀቕ ክእሊ? መርትዖ ቤት ፍርዲ ሰነድ ሒዝና ቀሪብና ኣሎና

ጉጅለ ተጸናጸንቲ እከይ ወዲታት

ክቡራት ተኸታተልቲ ጽሑፋትና፥ ኣብ’ዚ ናይ ሎሚ መበል 5ይ ክፋል ኢልና እነውጽኦ ዘለና ጽሑፍ፡ ብቐደም ተኸተል ክንከይድ ዝግበኣና’ዃ እንተነበረ፡ ምስ’ቲ ካብ ብዙሓት ተኸታተልቲ ጽሑፋትና ዝመጸና ዘሎ መልእኽትን ሓበሬታን ሪኢቶን ምርኩስ ብምግባር፡ ኣብ ልዕሊ ከሰተ ጠዓመ ኣኮሎም (ወጅሀይ) ዝንዛሕ ዘሎ ጸለመታትን፡ ብስርዓት ወያነ ናይ ዝተኻየደ ፈተነ ጭውያን ቅትለንትን ብምትእስሳር፡ ኣብ’ዚ ናይ ሎሚ መደብ 5ይ ክፋል ጽሑፍና፡ ነቲ ናይ ቅደም ተኸተል ኣገባብ ጢሒስና፡ ኣብ ጥብቆ ቁጽሪ 4 ክቐርብ ዝግብኦ ዝነበረ መርትዖ ሰነድ፡ ኣብ’ዚ ናይ ሎሚ ጽሑፍና ከነቅርቦ ኢና።

መሰረት ናይ’ቲ ጽሑፍ ከኣ፥- ከሰተ ጠዓመ ኣኮሎም (ወጅሀይ)፡ ከመይ ኢሉ ካብ ቤት ማእሰርቲ በቲ ፈጺምዎ ተባሂሉ ዝተኸሰሰሉ ሰባት ብዘይ ሕጊ ኣብ ምስግጋርን ምሻጥን ( Human Traffcking and Smuggling ) ምስ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ኤርትራ፡ ሓደ ካብኣቶም ብርጋዴር ጀነራል ተኽለ ክፍላይ (ማንጁስ) ሓቢርካ ትሰርሕ ነይርካ ኢሉ ንዝቐረበሉ ክሲ፡ ነጻ ናይ ዝተለቐቐሉ ናይ ቤት ፍርዲ ሰነድ፡ ጽሩይ ቅዳሕ ሰነድ ኩሉ ኤርትራዊ ብግቡእ ክርድኦ ብማለት ከኣ፡ ካብ’ቲ መበቆላዊ ሰነድ ቅዳሕ ሰነድ ብቛንቛ ኣምሓርኛ፡ ናብ ቛንቛ ትግርኛ ኣተርጉምና ንዝርግሖ ኣለና።  Continue reading ክትራ ብቐትሪ ሽፍትነት ጎደቦ፡ ምስ ተሓዝለ ዝሓጽር ድንኪ (Part-V)

ከሰተ ጠዓመ ኣኮሎም (ኣንገሶም ወጅሀይ) ካብ ጭውያን ቅትለትን ወያኔ ንስክላ ድሒኑ

ብወያነ ዝምራሕ መንግዝቲ ኢትዮጵያ፡ ኣብ ልዕሊ ከሰተ መዓመ ኣኮሎም (ኣንገሶም ወጀሀይ) ሎሚ መዓልቲ ዘካየዶ ናይ ጭውያን ቅትለትን ፈተነ ፈሺሉ።  

ፈተነ ቅትለት ኣብ ልዕሊ ኣንገሶም ጠዓመ ኣኮሎም ኣብ ካርቱም ፈሺሉ

ጉጅለ ተጸናጸንቲ እከይ ውዲታት

እቲ ንመራሕቲ ሃገራት ከይተረፈ፥ ንዘለዎም ክብሪ ሉኣላውነት ሕሉፍ መሰል ጢሒሱ፡ እንተዘይፈረምኩም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከእተወኩም ኢዬ ኢሉ ዘፈራርሕ ስርዓት ወያነ፡ ሎሚ ዕለት 29-05-2014፡ ከባቢ ሰዓት 4:00 ናይ ድሕሪ ቐትሪ፡ ኣብ ሻርዕ ኣልጃዛር፡ ኣብ ኣፍደገ ሞርኒን ጆይስ ካፌን ሬስቶራንትን፡ ናብ መዕርፎ ነፈርቲ ካርቱም ኣብ ዘሎ ጎደና፡ ኣብ ኣፍደገ ኤምባሲ ሃገረ ኤርትራ ሓደ ኪሎ ሜትር ኣብ ዝርከብ ርሕቀት፡ ብስርዓት ወያነ ዝተላእኩ ዑሱባት፡ ኣብ ሓንቲ BMW ዝኣይነታ መኪና ዝተሰውሉ ኣርባዕተ ሸጓጉጥ ዝዓጠቑ ሰባት፡ ንኤርትራዊ ከሰተ ጠዓመ ኣኮሎም (ኣንገሶም ወጅሀይ) ሒዝዋ ንዝነበረ መኪና፡ በትደጋጋሚ ብዘይ ምቁራጽ ኣብ  ማእከል ጎደና 6 ግዜ ድሕሪ ምግጫዎም፡ ነታ መኪና ድሕሪ ምዕናዎም፥ ተባዕ ኤርትራዊ ከሰተ ጠዓመ ኣኮሎም (ኣንገሶም ወጀሀይ)፡ ካብቲ ዝተመደበሉ ናይ ጭውያን ቅትለትን መደብ ወያነ፡ ብእግሩ ሃዲሙ ካብቲ ዝተመደበሉ ውጥን ንስክላ ድሒኑ ኣሎ። Continue reading ከሰተ ጠዓመ ኣኮሎም (ኣንገሶም ወጅሀይ) ካብ ጭውያን ቅትለትን ወያኔ ንስክላ ድሒኑ