Tag Archives: Transit

ጻዕዳ ይጽናሕካ ምስ መንገዲ ኣየር የመን፡ ኣይ መርገም ኣይ ምረቓ (ሳልሳይ ክፋል)

ካብ ሆላንድ ናብ ኣስመራ፡ ብመንገዲ ኣየር የመን እንዳተጓዓዝኩ ካብ ዘጋጠመኒ
ካብ ሆላንድ ናብ ኣስመራ፡ ብመንገዲ ኣየር የመን እንዳተጓዓዝኩ ካብ ዘጋጠመኒ

ድምጻዊ ጊደዎን በራኺ

እዛ ቆልዓ ሰራሕተኛ መገዲ ኣየር የመን፡ እተን ንሕማቕ ግዜ ኢለ ዓቂረየን ዝቀነኩ ከባቢ 200 ኤሮ ፥ ከም’ዛ ካብ ጅባኣ ዝሃበትኒ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዓኒ። ብታሕጋስ ፍንጫሕ በልኹ።ቁሩብ ምስ ጸናሕኩ ግን ካሕሳ ናይ እቲ ኩሉ ዘከላቦትና ኢዩ።መደዓዓሲ ናይ’ቲ ኹሉ ዝሓለፈ’ዩ ኢለ ብዛዕባ ካልእ ውራየይ ክሓስብ ጀመርኩ።

ድሮ እተን ዝወሰኽወን 2 ሰሙን ሓሊፈን ዕለት 15-08-2014 ኮይኑ፥ ናብ ሆላንድ ዝምለሰሉ ዕለት ኣኺሉ ኣቕሑተይ ክጠራንፍ ጀመርኩ። ኣብ ከተማ ኣስመራ ዝሓለፈ 3 ሰሙን ሰማይ ድሕሪ ቐትሪ ብግመ ተሸፊኑ ኣጋምሸት ክዘንብ’ዩ ቐንዩ። ሎሚ መዓልቲ ግን ከሙኡ ኣይነበረን። ምሸት ምስ ኮነ ከኣ’ሞ እታ ዓባይ ወርሒ ኣስመራ ምስ’ተን ዱሙቓት ከዋኽብቲ ደቓ ንዓይ ከፋንዋ ምስ ኣባጅጎ ዝተላዘባ ኮይኑ’ዩ ተሰሚዒኒ። ኣነ’ውን ከብደይ ሓቦጭቦጭ ‘ዳ በለኒ ተቛጺርኩም ኣለኩም ኣይበለና ኣብ ቀረባ ግዜ ተመሊሰ ክርኤክን’የ ምስ ነብሰይ ተቛጺረ ኣለኩ ኣብ ቀረባ ግዜ ዳግማይ ክርእየክን በልክወን ብልበይ። ብሓቒ ነገር ፓስታን ፒሳን (እንጀራ) ሕሱም ኮይኑኒ’ዩ እምበር፡ መሊሰ 2 ሰሙን ክውስኽ ኣይምጸላእኩን ነይረ። እንደገና ኸኣ መሊሰ 2 ሰሙን ተትስልስ’ውን ኣይምስተመነክዋን ኔረ ን ከተማ ኣስመራ።  Continue reading ጻዕዳ ይጽናሕካ ምስ መንገዲ ኣየር የመን፡ ኣይ መርገም ኣይ ምረቓ (ሳልሳይ ክፋል)

ጻዕዳ ይጽናሕካ ምስ መንገዲ ኣየር የመን፡ ኣይ መርገም ኣይ ምረቓ (ካልኣይ ክፋል)

ካብ ሆላንድ ናብ ኣስመራ፡ ብመንገዲ ኣየር የመን እንዳተጓዓዝኩ ካብ ዘጋጠመኒ

ድምጻዊ ጊደዎን በራኺ

ድሕሪ ክንደይ ሃሰውሰው ሓደ ቋንቋ እንግሊዝ ዝዛረብ በዓል መዚ መገዲ ኣየር የመን ተረኪቡ። ካብ እቲ በዓል መዚ ዝተረክበ ሓበሬታ ዘርዕድ’ዩ ነይሩ። እቲ በዓል መዚ ቃል ብቃላ “ኣብ ማዕከናት ዜና ከምትከታተልዎ ዘለኩም የመን ኣብ ኩናት ሓድሕድ ኢያ ዘላ። ቅድሚ ሰለስተ መዓልታት ኣብዚ ኤርፖርት`ዚ ናይ ቶክሲ ምቕይያር ተገይሩ ነይሩ። ስለዚ ብሓደ ሓደ ተክኒካዊ ጸገማትን ንድሕንነትኩም ክንብልን ግዜ በረራኩም ተቀይሩ ኣሎ።” በለና።

ኣስዒቡ፡ “ጽባሕ ንግሆ ልክዕ ሰዓት 6:00 ናብ ከተማ ኣስመራ ክንበርር ኢና ” በለና። ስምዒታትና ኣብ ክልተ ተፈራረቀ። በቲ ሓደ ወገን እቲ ተመዲቡ ዝነበረ ሰዓታት ንበረሉ ምድንጓዩ ኣባሳጨወና ። በቲ ሓደ ወገን ከኣ፡ ህይዎትና ከድሕኑ ኢሎም ዝተላእኩ መልኣክቲ ኮይኖም ተሰሙዑና። ግን ድሕሪ ቁሩብ ሰዓታት ናብ ካልእ ሃገራት ዝበራ ነፈርቲ ክበራ ስለ ዝተዓዘብና ሕርቓና ገንፈለ። እቶም መሳኪን ሰራሕተኛታት መገዲ ኣየር የመን ሽዑ ለይቲ ተመዲቦም ዝነበሩ ከረጋጉኡና ኩሉ ዝካኣሎም ገበሩ። ሕሉፍ ሓሊፍዎም ምስ ሓላፊኦም ብተለፎን ከራኩቡና ፈቲኖም ኣይሰለጦምን። ነቶም ኣብ ኣስመራ ዝቅበሉና ኣሕዋትናን ፈተውትናን፡ ቀንፈዘው ኢሎም ክጽበዩ ከየምስዩ፡ ብዘይ ዝኾነ ክፍሊት ካብ ሞባይል ተለፎኖም ናብ ኤርትራ ክንድውል ኣፍቂዶሚልና ነይሮም።ረቢ ይባርኮም።  Continue reading ጻዕዳ ይጽናሕካ ምስ መንገዲ ኣየር የመን፡ ኣይ መርገም ኣይ ምረቓ (ካልኣይ ክፋል)

ጻዕዳ ይጽናሕካ ምስ መንገዲ ኣየር የመን፡ ኣይ መርገም ኣይ ምረቓ (ቀዳማይ ክፋል)

ካብ ሆላንድ ናብ ኣስመራ፡ ብመንገዲ ኣየር የመን እንዳተጓዓዝኩ ካብ ዘጋጠመኒ

ድምጻዊ ጊደዎን በራኺ

ብሰንኪ ምቁራጽ በረራ መገዲ ኣየር ሉፍታንዛ ናብ ከተማ ኣስመራ፡ ጉዕዞይ ካብ ከተማ ፍራንኽፈርት ናብ ከተማ ኣስመራ ብመገዲ ኣየር የመን ክኸዉን ቁጠባዊ ዓቅመይ ደሪኹኒ ኢዩ። ስለዚ ብዕለት 20-06-2014 ከባቢ ሰዓት 05:00 ድሕሪ ቐትሪ ብሰዓት ሆላንድ ኣቆጻጽራ ጉዕዞይ ካብ ኣምስተርዳም ኣሃዱ’ኢለ ጀመርክዎ።ድሕሪ ናይ 6 ሰዓታት መኪና ምዝዋር ድማ ከባቢ ፍርቂ ለይቲ ከተማ ፍራንኽፈርት ኣተኹ። ሓደ ለይቲ ምስ ሓወይ ሓዲረ ንጽባሒቱ ኣራፊደ ኣብ መምዘኒ ቦታ መገዲ ኣየር የመን ፍራንኽፈርት በጻሕኩ።

ብዙሓት ኤርትራውያን ደው ኢሎም ስለዝረኣኩ ቁሩብ ደንጉየ ምምጻኤይ ግዳይ ነዊሕ ሪጋ ከይኸዉን ሰጋእኩ። ግን ተመስገን ፈጣሪ፡ ከም ዝፈራሕኵዎ ኣይነበረን። ካብ’ቶም ገያሾ’ቶም ጥረ ገንዘብ ፥ ናይ ሓደራ ደብዳቤ ፥ መድሃኒት ወዘተርፈ ከማልኡ ዝመጹ ይበዝሑ ነይሮም። ድሒረ ከም ዝፈለጥኽዎ፡ ኣብ ኤርፖርት ፍራንኽፈርት ልሙድ ተርእዮ ኢዩ። ኣነ ወዲ ገርሂ ልባ መስመር ፍራንኽፈርት ኣስመራ ፥ ንመጀመርያ ግዜ ይጓዓዘሉ ብምንባረይ፥ ተገሪሄ ንሰለስተ ሰባት ጨጉረዪ ‘ሓከፍ ሓከፍ’ እንዳ በልኩ ተሰኪፈ መልእኽቶም ተቀበልኩዎም። ድሕሪ ሰለስተ መልእክትታት ምቅባለይ ግን፡ ኣነ’ዉን ከምቶም ሙኩራት ገያሾ ፍራንኽፈርት ኮይነ።ንገሊኦም “ኣነ’ዉን ከማልእ’የ መጺኤ’’ ንገሊኦም ኸኣ“ንዓይ’ዉን ሚዛን በዚሑኑ ኢዩ ዘሎ” እንዳ በልኩ ኣፋነክዎም።  Continue reading ጻዕዳ ይጽናሕካ ምስ መንገዲ ኣየር የመን፡ ኣይ መርገም ኣይ ምረቓ (ቀዳማይ ክፋል)

British Government Confirms Opposition Leader now in Ethiopian Government Hands

UK Parliamentary Under Secretary of State for International Development, Lynne Featherstone, confirms the extradition of Andargachew Tsege to Ethiopia

By Martin Plaut,

THE position of Andargachew Tsege is now clear: he is being held by the Ethiopian government after being illegally extradited from Yemen. Mr Andargachew, a British subject, now faces torture and possible death, since he was found guilty of treason in absentia. This is a statement from a spokesman for Britain’s the Foreign and Commonwealth Office. Continue reading British Government Confirms Opposition Leader now in Ethiopian Government Hands

UK Stands Accused over Extradition of Ethiopian Opposition Leader

Andargachew Tsige, a British national, may face death penalty after extradition from Yemen

By Martin Plaut,

THE Foreign Office has been accused of failing to act to prevent the extradition to Ethiopia of an opposition leader facing the death penalty.

Andargachew Tsige, a British national, is secretary general of an exiled Ethiopian opposition movement, Ginbot 7. He was arrested at Sana’a airport on 23 June by the Yemeni security services while in transit between the United Arab Emirates and Eritrea.

“The British knew he was being held in Yemen for almost a week but they did nothing,” said Ephrem Madebo, a spokesman for Ginbot 7. “We are extremely worried about Mr Andargachew, because the Ethiopians kill at will.”  Continue reading UK Stands Accused over Extradition of Ethiopian Opposition Leader

Ethiopia Calls for Andargachew Tsege’s Trial

Ethiopians and democratic forces worldwide create a task force to denounce the Yemeni Government for the unlawful and unwarranted detention of Andargachew Tsege.

By AFP,

ETHIOPIA said on Thursday it wanted to extradite the leader of an outlawed opposition group arrested in Yemen to face terrorism charges.

“He is a criminal, and he definitely will have his day in court,” government spokesperson Getachew Reda told AFP.

Andargachew Tsige, Secretary General of Ginbot 7 – labelled a terrorist organisation under Ethiopian law – was arrested while transiting through the airport of Yemen’s capital Sanaa last week, according to a statement from the group.  Continue reading Ethiopia Calls for Andargachew Tsege’s Trial