Tag Archives: Yemen Airways

ጻዕዳ ይጽናሕካ ምስ መንገዲ ኣየር የመን፡ ኣይ መርገም ኣይ ምረቓ (ሳልሳይ ክፋል)

ካብ ሆላንድ ናብ ኣስመራ፡ ብመንገዲ ኣየር የመን እንዳተጓዓዝኩ ካብ ዘጋጠመኒ
ካብ ሆላንድ ናብ ኣስመራ፡ ብመንገዲ ኣየር የመን እንዳተጓዓዝኩ ካብ ዘጋጠመኒ

ድምጻዊ ጊደዎን በራኺ

እዛ ቆልዓ ሰራሕተኛ መገዲ ኣየር የመን፡ እተን ንሕማቕ ግዜ ኢለ ዓቂረየን ዝቀነኩ ከባቢ 200 ኤሮ ፥ ከም’ዛ ካብ ጅባኣ ዝሃበትኒ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዓኒ። ብታሕጋስ ፍንጫሕ በልኹ።ቁሩብ ምስ ጸናሕኩ ግን ካሕሳ ናይ እቲ ኩሉ ዘከላቦትና ኢዩ።መደዓዓሲ ናይ’ቲ ኹሉ ዝሓለፈ’ዩ ኢለ ብዛዕባ ካልእ ውራየይ ክሓስብ ጀመርኩ።

ድሮ እተን ዝወሰኽወን 2 ሰሙን ሓሊፈን ዕለት 15-08-2014 ኮይኑ፥ ናብ ሆላንድ ዝምለሰሉ ዕለት ኣኺሉ ኣቕሑተይ ክጠራንፍ ጀመርኩ። ኣብ ከተማ ኣስመራ ዝሓለፈ 3 ሰሙን ሰማይ ድሕሪ ቐትሪ ብግመ ተሸፊኑ ኣጋምሸት ክዘንብ’ዩ ቐንዩ። ሎሚ መዓልቲ ግን ከሙኡ ኣይነበረን። ምሸት ምስ ኮነ ከኣ’ሞ እታ ዓባይ ወርሒ ኣስመራ ምስ’ተን ዱሙቓት ከዋኽብቲ ደቓ ንዓይ ከፋንዋ ምስ ኣባጅጎ ዝተላዘባ ኮይኑ’ዩ ተሰሚዒኒ። ኣነ’ውን ከብደይ ሓቦጭቦጭ ‘ዳ በለኒ ተቛጺርኩም ኣለኩም ኣይበለና ኣብ ቀረባ ግዜ ተመሊሰ ክርኤክን’የ ምስ ነብሰይ ተቛጺረ ኣለኩ ኣብ ቀረባ ግዜ ዳግማይ ክርእየክን በልክወን ብልበይ። ብሓቒ ነገር ፓስታን ፒሳን (እንጀራ) ሕሱም ኮይኑኒ’ዩ እምበር፡ መሊሰ 2 ሰሙን ክውስኽ ኣይምጸላእኩን ነይረ። እንደገና ኸኣ መሊሰ 2 ሰሙን ተትስልስ’ውን ኣይምስተመነክዋን ኔረ ን ከተማ ኣስመራ።  Continue reading ጻዕዳ ይጽናሕካ ምስ መንገዲ ኣየር የመን፡ ኣይ መርገም ኣይ ምረቓ (ሳልሳይ ክፋል)

ጻዕዳ ይጽናሕካ ምስ መንገዲ ኣየር የመን፡ ኣይ መርገም ኣይ ምረቓ (ካልኣይ ክፋል)

ካብ ሆላንድ ናብ ኣስመራ፡ ብመንገዲ ኣየር የመን እንዳተጓዓዝኩ ካብ ዘጋጠመኒ

ድምጻዊ ጊደዎን በራኺ

ድሕሪ ክንደይ ሃሰውሰው ሓደ ቋንቋ እንግሊዝ ዝዛረብ በዓል መዚ መገዲ ኣየር የመን ተረኪቡ። ካብ እቲ በዓል መዚ ዝተረክበ ሓበሬታ ዘርዕድ’ዩ ነይሩ። እቲ በዓል መዚ ቃል ብቃላ “ኣብ ማዕከናት ዜና ከምትከታተልዎ ዘለኩም የመን ኣብ ኩናት ሓድሕድ ኢያ ዘላ። ቅድሚ ሰለስተ መዓልታት ኣብዚ ኤርፖርት`ዚ ናይ ቶክሲ ምቕይያር ተገይሩ ነይሩ። ስለዚ ብሓደ ሓደ ተክኒካዊ ጸገማትን ንድሕንነትኩም ክንብልን ግዜ በረራኩም ተቀይሩ ኣሎ።” በለና።

ኣስዒቡ፡ “ጽባሕ ንግሆ ልክዕ ሰዓት 6:00 ናብ ከተማ ኣስመራ ክንበርር ኢና ” በለና። ስምዒታትና ኣብ ክልተ ተፈራረቀ። በቲ ሓደ ወገን እቲ ተመዲቡ ዝነበረ ሰዓታት ንበረሉ ምድንጓዩ ኣባሳጨወና ። በቲ ሓደ ወገን ከኣ፡ ህይዎትና ከድሕኑ ኢሎም ዝተላእኩ መልኣክቲ ኮይኖም ተሰሙዑና። ግን ድሕሪ ቁሩብ ሰዓታት ናብ ካልእ ሃገራት ዝበራ ነፈርቲ ክበራ ስለ ዝተዓዘብና ሕርቓና ገንፈለ። እቶም መሳኪን ሰራሕተኛታት መገዲ ኣየር የመን ሽዑ ለይቲ ተመዲቦም ዝነበሩ ከረጋጉኡና ኩሉ ዝካኣሎም ገበሩ። ሕሉፍ ሓሊፍዎም ምስ ሓላፊኦም ብተለፎን ከራኩቡና ፈቲኖም ኣይሰለጦምን። ነቶም ኣብ ኣስመራ ዝቅበሉና ኣሕዋትናን ፈተውትናን፡ ቀንፈዘው ኢሎም ክጽበዩ ከየምስዩ፡ ብዘይ ዝኾነ ክፍሊት ካብ ሞባይል ተለፎኖም ናብ ኤርትራ ክንድውል ኣፍቂዶሚልና ነይሮም።ረቢ ይባርኮም።  Continue reading ጻዕዳ ይጽናሕካ ምስ መንገዲ ኣየር የመን፡ ኣይ መርገም ኣይ ምረቓ (ካልኣይ ክፋል)

ጻዕዳ ይጽናሕካ ምስ መንገዲ ኣየር የመን፡ ኣይ መርገም ኣይ ምረቓ (ቀዳማይ ክፋል)

ካብ ሆላንድ ናብ ኣስመራ፡ ብመንገዲ ኣየር የመን እንዳተጓዓዝኩ ካብ ዘጋጠመኒ

ድምጻዊ ጊደዎን በራኺ

ብሰንኪ ምቁራጽ በረራ መገዲ ኣየር ሉፍታንዛ ናብ ከተማ ኣስመራ፡ ጉዕዞይ ካብ ከተማ ፍራንኽፈርት ናብ ከተማ ኣስመራ ብመገዲ ኣየር የመን ክኸዉን ቁጠባዊ ዓቅመይ ደሪኹኒ ኢዩ። ስለዚ ብዕለት 20-06-2014 ከባቢ ሰዓት 05:00 ድሕሪ ቐትሪ ብሰዓት ሆላንድ ኣቆጻጽራ ጉዕዞይ ካብ ኣምስተርዳም ኣሃዱ’ኢለ ጀመርክዎ።ድሕሪ ናይ 6 ሰዓታት መኪና ምዝዋር ድማ ከባቢ ፍርቂ ለይቲ ከተማ ፍራንኽፈርት ኣተኹ። ሓደ ለይቲ ምስ ሓወይ ሓዲረ ንጽባሒቱ ኣራፊደ ኣብ መምዘኒ ቦታ መገዲ ኣየር የመን ፍራንኽፈርት በጻሕኩ።

ብዙሓት ኤርትራውያን ደው ኢሎም ስለዝረኣኩ ቁሩብ ደንጉየ ምምጻኤይ ግዳይ ነዊሕ ሪጋ ከይኸዉን ሰጋእኩ። ግን ተመስገን ፈጣሪ፡ ከም ዝፈራሕኵዎ ኣይነበረን። ካብ’ቶም ገያሾ’ቶም ጥረ ገንዘብ ፥ ናይ ሓደራ ደብዳቤ ፥ መድሃኒት ወዘተርፈ ከማልኡ ዝመጹ ይበዝሑ ነይሮም። ድሒረ ከም ዝፈለጥኽዎ፡ ኣብ ኤርፖርት ፍራንኽፈርት ልሙድ ተርእዮ ኢዩ። ኣነ ወዲ ገርሂ ልባ መስመር ፍራንኽፈርት ኣስመራ ፥ ንመጀመርያ ግዜ ይጓዓዘሉ ብምንባረይ፥ ተገሪሄ ንሰለስተ ሰባት ጨጉረዪ ‘ሓከፍ ሓከፍ’ እንዳ በልኩ ተሰኪፈ መልእኽቶም ተቀበልኩዎም። ድሕሪ ሰለስተ መልእክትታት ምቅባለይ ግን፡ ኣነ’ዉን ከምቶም ሙኩራት ገያሾ ፍራንኽፈርት ኮይነ።ንገሊኦም “ኣነ’ዉን ከማልእ’የ መጺኤ’’ ንገሊኦም ኸኣ“ንዓይ’ዉን ሚዛን በዚሑኑ ኢዩ ዘሎ” እንዳ በልኩ ኣፋነክዎም።  Continue reading ጻዕዳ ይጽናሕካ ምስ መንገዲ ኣየር የመን፡ ኣይ መርገም ኣይ ምረቓ (ቀዳማይ ክፋል)